Privacyverklaring Veusteveul

Veusteveul vindt uw privacy belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen we u uit welke gegevens wij verzamelen en waarom we dit doen. Ook zullen wij u laten weten wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen mag u contact opnemen met info@veusteveul.nl.

Wie zijn wij?

Veusteveul.nl is een family en lifestyle blog, gevestigd te Wageningen. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70396876. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?

Veusteveul verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres van je website
 • IP-adres
 • Bank- en betaalgegevens
 • Locatiegegevens
 • Leeftijd

Wij verwerken de gegevens die nodig zijn voor de activiteit en het doel. Indien u een samenwerking met ons aangaat verwerken wij meer gegevens als dat u contact met ons opneemt middels mail of ons contactformulier.

Om onze website te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben er belang bij om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en mogelijk te verbeteren. We zullen uw gebruik van onze site tracken met Google Analytics en zijn daarbij gebonden aan de bewaartermijn van Google. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google om uw privacy bij het bezoeken van onze website te beschermen.

Veusteveul bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

 • Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek om uw gegevens in te zien.
 • Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
 • Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u bezwaar maken.
 • Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij kunnen leveren.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@veusteveul.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Wie ontvangen uw gegevens?

Veusteveul verstrekt uw gegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om uw privacy te waarborgen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Hoe wij uw privacy en persoonsgegevens beveiligen

Veusteveul neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met info@veusteveul.nl.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Tot slot

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@veusteveul.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor vragen of klachten.